logoOd 1 lutego 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy będzie realizowany projekt "Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na Terenach Wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

POKL_kolor_m UE_kolor_m

Celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy (nauczycieli, rodziców, uczniów) wokół bieżących spraw placówki poprzez wdrożenie Serwisu Internetowego Szkoły pełniącego funkcję edukacyjną i komunikacyjną oraz zaangażowanie tej społeczności w korzystaniu z nowoczesnych form komunikacji i zdobycie nowych, praktycznych umiejętności w zakresie Informacji Technologicznej. Wdrożenie serwisu trafia w potrzeby komunikacyjne i może wykorzystać istniejące więzi. Zaangażowanie społeczności placówki przyczyni się do budowy pozytywnego wizerunku Zespołu jako centrum edukacyjnego otwartego, poprzez serwis, na społeczność lokalną gminy.

Zgłoszenia do projektu będa przyjmowane w Biurze Projktu (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy) do dnia 23 lutego 2011 r. w godz. 16 - 17.

Regulamin>>>>>

Formularz zgłoszeniowy>>>>>

logo 

POKL kolor m

UE kolor m

Ogłoszenie
w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie koordynatora/koordynatorki projektu, redaktora/redaktorki merytorycznego/moderatora/moderatorki serwisu, administratora/administratorki serwisu internetowego, specjalisty/specjalistki ds. monitoringu i ewaluacji, specjalisty/specjalistki ds. finansowych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w okresie 1.02.2011-30.06.2011.
Gmina Rudnik/Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy w związku z planowaną realizacją projektu „Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy” poszukuje osób na stanowisko: koordynatora projektu, redaktora merytorycznego/moderatora serwisu internetowego, administratora serwisu internetowego, specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji, specjalisty ds. finansowych.

 

Oczekiwania wobec kandydata na koordynatora projektu:
- wykształcenie wyższe magisterskie,
- doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS lub innych programów europejskich,
- znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- znajomość pakietu MS Office,
- umiejętność komunikacji interpersonalnej w pracy zawodowej,
- samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, skrupulatność.
Zakres obowiązków koordynatora projektu:
- nadzór nad prawidłową realizacją projektu i harmonogramem,
- współpraca z IP II,
- zarządzanie zespołem projektowym,
- odpowiedzialność za rekrutację uczestników projektu, organizację warsztatów, konsultacji, seminarium i konkursu projektu,
- prowadzenie biura projektu,
- gromadzenie i archiwizacja dokumentacji.
Ilość godzin w m-c 50 w okresie od 01.02.2011 do 30.06.2011

 

Oczekiwania wobec kandydata na specjalistę ds. monitoringu i ewaluacji:
- wykształcenie wyższe magisterskie,
- ukończone kursy i szkolenia z zakresu pozyskiwania środków finansowych z projektów współfinansowanych z EFS lub innych programów europejskich,
- doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS lub innych programów europejskich,
- kursy i szkolenia z zakresu wdrażania i wykorzystania TI,
- znajomość pakietu MS Office,
- samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, skrupulatność.
Zakres obowiązków specjalisty ds. ewaluacji i monitoringu:
- opracowanie i realizacja planu działań ewaluacyjnych projektu,
- tworzenie narzędzi ewaluacyjnych projektu,
- przygotowanie raportów i sprawozdań podsumowujących,
- badanie zgodności realizacji zadań z harmonogramem projektu.
Ilość godzin w m-c 40 w okresie od 01.02.2011 do 30.06.2011

 

Oczekiwania wobec kandydata na specjalistę ds. finansowych:
- wykształcenie wyższe magisterskie,
- ukończone kursy i szkolenia z zakresu pozyskiwania środków finansowych z projektów współfinansowanych z EFS lub innych programów europejskich,
- doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS lub innych programów europejskich,
- znajomość prawa rozliczania – rachunkowość JST .
- znajomość pakietu MS Office,
- samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, skrupulatność.
Zakres obowiązków specjalisty ds. finansowych:
- prowadzenie dokumentacji finansowej projektu zgodnie z wytycznymi IP,
- przygotowanie i składanie wniosków o płatność,
- sprawozdawczość projektu.
Ilość godzin w m-c 40 w okresie od 01.02.2011 do 30.06.2011

 

Oczekiwania wobec kandydata na redaktora merytorycznego/moderatora serwisu:
- wykształcenie wyższe magisterskie humanistyczne,
- doświadczenie w redagowaniu materiałów dziennikarskich, realizacji projektów i programów o charakterze publicystycznym,
- znajomość pakietu MS Office,
- kurs z zakresu podstaw internetu w dydaktyce,
- samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, skrupulatność
Zakres obowiązków redaktora merytorycznego/moderatora serwisu
- opracowanie projektu Serwisu Internetowego Szkoły,
- aktualizacja treści i moderowanie forów SIS,
- zamieszczanie komunikatów i aktualności SIS.
Ilość godzin w m-c 35 w okresie od 01.03.2011 do 31.03.2011 oraz ilość godzin w m-c 22 w okresie od 01.04.2011 do 30.06.2011

 

Oczekiwania wobec kandydata na administratora serwisu internetowego szkoły:
- wykształcenie wyższe magisterskie,
- specjalność edukacja informatyczna,
- doświadczenie w tworzeniu serwisów internetowych,
- przygotowanie do pełnienia obowiązków administratora sieci komputerowej
Zakres obowiązków administratora serwisu internetowego szkoły:
- administrowanie SIS,
- zarządzanie CMS,
- bieżąca opieka nad funkcjonowaniem SIS, w tym remonty i naprawy bieżące,
- pomoc techniczna redaktorowi SIS i społeczności szkolnej.
Ilość godzin w m-c 35 w okresie od 01.03.2011 do 31.03.2011 oraz ilość godzin w m-c 22 w okresie od 01.04.2011 do 30.06.2011


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- aktualne CV
- list motywacyjny
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności
- dokumenty potwierdzające dotychczasowe doświadczenie przy realizacji projektów EFS

 

Oferujemy:

  1. Zatrudnienie na umowę zlecenie na czas realizacji projektu tj. 1.02.2011-30.06.2011. Wynagrodzenie: umowne finansowane ze środków EFS ujętych w budżecie projektu.
  2. Jednocześnie prosimy o podanie ceny brutto za godz. pracy.
  3. Wykonawca projektu zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji co do oferowanej ceny z oferentami, którzy podali najniższą cenę spośród kandydatów.
  4. Sposób aplikowania:
  5. Dokumenty należy składać osobiście bądź przesłać pocztą do dnia 4.02.2011 r. na adres (decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły): Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy, ul. Kozielska 11, 47-411 Brzeźnica, z dopiskiem 9.5/Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy.
  6. W rekrutacji i selekcji będzie się brało pod uwagę analizę złożonych dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzi się rozmowę kwalifikacyjną z osobami, które przejdą pozytywnie etap analizy dokumentów.
  7. Prosimy o dopisanie klauzuli ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz.U. nr 133 z 1997 r., poz. 883)”.

galeria

 

24 maja 2010 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy odbyło się seminarium podsumowujące projekt "E - Belfer - przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty".

e-belfer_10_07

Więcej…

e-belfer01

Nauczyciele z Brzeźnicy rozpoczęli szkolenia w ramach projektu "E-belfer".

e-belfer02Projekt "E-belfer - przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty".

Projekt ten to specjalistyczne szkolenia prowadzone w formie stacjonarnej oraz e-learningowej mające na celu podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK).
Celem projektu jest wzrost kompetencji metodycznych i merytorycznych nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy TIK oraz wskazanie możliwości i sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem platformy e-learningowej.

e-belfer_n01