Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!
Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl

 

Przebieg konkursu
Rozpoczęcie konkursu - 16 kwietnia. Zakończenie konkursu - 20 czerwca. W czerwcu 2011 roku, spośród zgłoszonych blogów specjalnie powołana Kapituła Konkursu złożona z przedstawiciela nauczycieli oraz rodziców,  wybierze oraz nagrodzi trzy najciekawsze. Jednemu z nich zostanie przyznane miano NAJCIEKAWSZEGO BLOGA  2011r.
Ogólne zasady
Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy w ramach projektu „Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy"  Priorytet  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie  9.5  Oddolne Inicjatywy edukacyjne  na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Uczestnik Konkursu musi być aktywnym użytkownikiem serwisu szkolnego, tzn. posiadać i czynnie prowadzić blog.
Użytkownik może wystawić do konkursu tylko jeden blog.

Więcej…

projekt_11_01

Rozpoczęliśmy kolejny etap projektu "Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na Terenach Wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Za nami konsultacje społeczności szkolnej (rodziców, nauczycieli, uczniów) dotyczące wyglądu i zakresu informacji przekazywanych poprzez Serwis Internetowy Szkoły i warsztaty dla administratora i redaktora serwisu. Przed nami szkolenia nauczycieli, które przygotują grono pedagogiczne do wykorzystania SIS we własnej praktyce i nauczaniu, wskażą pomysły na zastosowanie dydaktyczne strony, przygotują do popularyzacji serwisu wśród społeczności szkolnej.
Jak tworzymy stronę można obejrzeć po adresem: http://brzeznica.psis.edu.pl.
Zachęcamy do oglądania i dzielenia się swoimi uwagami.

logoOd 1 lutego 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy będzie realizowany projekt "Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na Terenach Wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

POKL_kolor_m UE_kolor_m

Celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy (nauczycieli, rodziców, uczniów) wokół bieżących spraw placówki poprzez wdrożenie Serwisu Internetowego Szkoły pełniącego funkcję edukacyjną i komunikacyjną oraz zaangażowanie tej społeczności w korzystaniu z nowoczesnych form komunikacji i zdobycie nowych, praktycznych umiejętności w zakresie Informacji Technologicznej. Wdrożenie serwisu trafia w potrzeby komunikacyjne i może wykorzystać istniejące więzi. Zaangażowanie społeczności placówki przyczyni się do budowy pozytywnego wizerunku Zespołu jako centrum edukacyjnego otwartego, poprzez serwis, na społeczność lokalną gminy.

Zgłoszenia do projektu będa przyjmowane w Biurze Projktu (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy) do dnia 23 lutego 2011 r. w godz. 16 - 17.

Regulamin>>>>>

Formularz zgłoszeniowy>>>>>

logo 

POKL kolor m

UE kolor m

Ogłoszenie
w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie koordynatora/koordynatorki projektu, redaktora/redaktorki merytorycznego/moderatora/moderatorki serwisu, administratora/administratorki serwisu internetowego, specjalisty/specjalistki ds. monitoringu i ewaluacji, specjalisty/specjalistki ds. finansowych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w okresie 1.02.2011-30.06.2011.
Gmina Rudnik/Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy w związku z planowaną realizacją projektu „Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy” poszukuje osób na stanowisko: koordynatora projektu, redaktora merytorycznego/moderatora serwisu internetowego, administratora serwisu internetowego, specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji, specjalisty ds. finansowych.

 

Oczekiwania wobec kandydata na koordynatora projektu:
- wykształcenie wyższe magisterskie,
- doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS lub innych programów europejskich,
- znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- znajomość pakietu MS Office,
- umiejętność komunikacji interpersonalnej w pracy zawodowej,
- samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, skrupulatność.
Zakres obowiązków koordynatora projektu:
- nadzór nad prawidłową realizacją projektu i harmonogramem,
- współpraca z IP II,
- zarządzanie zespołem projektowym,
- odpowiedzialność za rekrutację uczestników projektu, organizację warsztatów, konsultacji, seminarium i konkursu projektu,
- prowadzenie biura projektu,
- gromadzenie i archiwizacja dokumentacji.
Ilość godzin w m-c 50 w okresie od 01.02.2011 do 30.06.2011

 

Oczekiwania wobec kandydata na specjalistę ds. monitoringu i ewaluacji:
- wykształcenie wyższe magisterskie,
- ukończone kursy i szkolenia z zakresu pozyskiwania środków finansowych z projektów współfinansowanych z EFS lub innych programów europejskich,
- doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS lub innych programów europejskich,
- kursy i szkolenia z zakresu wdrażania i wykorzystania TI,
- znajomość pakietu MS Office,
- samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, skrupulatność.
Zakres obowiązków specjalisty ds. ewaluacji i monitoringu:
- opracowanie i realizacja planu działań ewaluacyjnych projektu,
- tworzenie narzędzi ewaluacyjnych projektu,
- przygotowanie raportów i sprawozdań podsumowujących,
- badanie zgodności realizacji zadań z harmonogramem projektu.
Ilość godzin w m-c 40 w okresie od 01.02.2011 do 30.06.2011

 

Oczekiwania wobec kandydata na specjalistę ds. finansowych:
- wykształcenie wyższe magisterskie,
- ukończone kursy i szkolenia z zakresu pozyskiwania środków finansowych z projektów współfinansowanych z EFS lub innych programów europejskich,
- doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS lub innych programów europejskich,
- znajomość prawa rozliczania – rachunkowość JST .
- znajomość pakietu MS Office,
- samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, skrupulatność.
Zakres obowiązków specjalisty ds. finansowych:
- prowadzenie dokumentacji finansowej projektu zgodnie z wytycznymi IP,
- przygotowanie i składanie wniosków o płatność,
- sprawozdawczość projektu.
Ilość godzin w m-c 40 w okresie od 01.02.2011 do 30.06.2011

 

Oczekiwania wobec kandydata na redaktora merytorycznego/moderatora serwisu:
- wykształcenie wyższe magisterskie humanistyczne,
- doświadczenie w redagowaniu materiałów dziennikarskich, realizacji projektów i programów o charakterze publicystycznym,
- znajomość pakietu MS Office,
- kurs z zakresu podstaw internetu w dydaktyce,
- samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, skrupulatność
Zakres obowiązków redaktora merytorycznego/moderatora serwisu
- opracowanie projektu Serwisu Internetowego Szkoły,
- aktualizacja treści i moderowanie forów SIS,
- zamieszczanie komunikatów i aktualności SIS.
Ilość godzin w m-c 35 w okresie od 01.03.2011 do 31.03.2011 oraz ilość godzin w m-c 22 w okresie od 01.04.2011 do 30.06.2011

 

Oczekiwania wobec kandydata na administratora serwisu internetowego szkoły:
- wykształcenie wyższe magisterskie,
- specjalność edukacja informatyczna,
- doświadczenie w tworzeniu serwisów internetowych,
- przygotowanie do pełnienia obowiązków administratora sieci komputerowej
Zakres obowiązków administratora serwisu internetowego szkoły:
- administrowanie SIS,
- zarządzanie CMS,
- bieżąca opieka nad funkcjonowaniem SIS, w tym remonty i naprawy bieżące,
- pomoc techniczna redaktorowi SIS i społeczności szkolnej.
Ilość godzin w m-c 35 w okresie od 01.03.2011 do 31.03.2011 oraz ilość godzin w m-c 22 w okresie od 01.04.2011 do 30.06.2011


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- aktualne CV
- list motywacyjny
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności
- dokumenty potwierdzające dotychczasowe doświadczenie przy realizacji projektów EFS

 

Oferujemy:

  1. Zatrudnienie na umowę zlecenie na czas realizacji projektu tj. 1.02.2011-30.06.2011. Wynagrodzenie: umowne finansowane ze środków EFS ujętych w budżecie projektu.
  2. Jednocześnie prosimy o podanie ceny brutto za godz. pracy.
  3. Wykonawca projektu zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji co do oferowanej ceny z oferentami, którzy podali najniższą cenę spośród kandydatów.
  4. Sposób aplikowania:
  5. Dokumenty należy składać osobiście bądź przesłać pocztą do dnia 4.02.2011 r. na adres (decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły): Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy, ul. Kozielska 11, 47-411 Brzeźnica, z dopiskiem 9.5/Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy.
  6. W rekrutacji i selekcji będzie się brało pod uwagę analizę złożonych dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzi się rozmowę kwalifikacyjną z osobami, które przejdą pozytywnie etap analizy dokumentów.
  7. Prosimy o dopisanie klauzuli ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz.U. nr 133 z 1997 r., poz. 883)”.
Więcej artykułów…