Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!
Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl

logo czb

W związku z realizacją przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy projektu pn." Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL Priorytetu IX Działaniu 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poszukiwana jest osoba na stanowisko koordynatora/rki projektu.

Więcej…

galeria

 

 

janek honza 14

Dnia 28 marca br. po raz IV w Szkole Podstawowej nr 4 odbyło się spotkanie w ramach projektu “Janek I Honza potrafią ratować” Euroregionu Silesia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa - PRZEKRACZAMY GRANICE. Spotkały się tu dzieci z Przedszkola nr 10, ZSP z Brzeźnicy, czeskiej szkoły ze Strahovic oraz uczniowie SP nr 4 z Raciborza.

Więcej…

galeria

 

 

janek honza 13

Kolejny rok - kolejny projekt! Tym razem sięgnęliśmy po środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przekraczamy granice oraz budżetu państwa . W projekcie Janek i Honza potrafią ratować uczestniczą Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy, Szkoła Podstawowa nr 4, Przedszkole nr 10 z Raciborza oraz czeskie Strahovice. Projekt ma na celu zaszczepienie w dzieciach chęci niesienia pierwszej pomocy.W wyniku realizacji programu uczeń powinien: znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, wykonywać wszystkie czynności składające się na łańcuch przeżycia, pamiętać numery telefonów służb ratunkowych działających na terenie danego kraju, w prawidłowy sposób przeprowadzać rozmowy z dyspozytorem pogotowia, znać bezpieczne sposoby udzielania pomocy przedmedycznej. Ponadto uczeń powinien mieć ukształtowaną społecznie akceptowaną postawę wyrażającą się w: gotowości niesienia pomocy innym oraz poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych osób.

Więcej…

21 czerwca 2011 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy odbyło się seminarium podsumowujące projekt "Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich". W ramach projektu przeprowadzono specjalistyczne szkolenia mające na celu nabycie umiejętności wykorzystania SIS w praktyce, wzrost zainteresowania sprawami szkoły, lepsze postrzeganie szkoły jako placówki edukacyjnej i integrującej społeczność lokalną, a także przprowadzono konkurs dla uczniów na najciekawszy blog 2011.

projekt_w_11_01


Więcej…

Więcej artykułów…