Nowoczesne metody - tradycyjne wartości!

Dla dzieci i Rodziców oferujemy szeroką pomoc specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci, nauczyciele.

Prowadzimy terapie integracji sensorycznej, terapię słuchową metodą Tomatisa, warsztaty dla rodziców i dzieci metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty arteterapii, zajęcia z dogoterapii, zajęcia wczesnego wspomagania. 
Nasze atuty: wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra, mała liczebność klas i oddziałów, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, nowoczesne wyposażenie placówki, świetlica oraz dowóz z Raciborza! 
Zapraszamy!
Więcej informacji: osobiście w placówce - Brzeźnica,ul. Kozielska 11; 47-411 Rudnik
telefonicznie: 324106726
e-mail: spbbrzeznica@poczta.onet.pl 

 

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć
z terapii słuchowej wg Tomatisa dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy.

I. Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeźnica
47-411 Brzeźnica
ul. Kozielska 11
tel: +48 32 410 67 26
fax: +48 32 410 67 26
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
strona www: spbrzeznica.pl


II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup i dostawa sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć terapii słuchowej wg Tomatisa.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
SPECYFIKACJA pakietu Diagnoza + Terapia uwagi słuchowej PRO

1. Elektroniczne ucho-moduł dźwiękowy zestawu terapeuty

2. Zintegrowane słuchawki powietrzno-kostne

3. Mikrofon pulpitowy

4. Pendrive z aplikacją terapeuty wraz z podręcznikiem użytkowania w wersji elektronicznej oraz bazą utworów muzycznych będących podstawą terapii

5. Listwa przeciwprzepięciowa

6. Umowa licencyjna na czas nieokreślony

7. Dedykowany laptop

8. Instrukcja instalacji

9. Usługa instalacji w placówce klienta

10. PROFESJONALNY AUDIOMETR MEDYCZNY - moduł diagnostyczny ( skalibrowany zgodnie z parametrami metody prof.A.Tomatisa)

IV. Miejsce, termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 31 października 2019 r., do godziny 15.00,
wyłącznie na załączonym do zapytania formularzu ofertowym, w następujący sposób:

  • drogą mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

V. Ostateczny termin wykonania zamówienia:

10 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyboru
VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryterium: 100% cena brutto.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku, gdy założone w projekcie środki okażą się niewystarczające.

Oferta może zostać odrzucona, jeśli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

VII. Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony formularz ofertowy, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania

VIII. Informacje pozostałe:

    Oferty, które wpłyną do biura po terminie, na innym druku, niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

    Zamawiający zastrzega możliwość niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn.

    Wykonawca dostarczy zamówienie do siedziby ZSP w Brzeźnicy w uzgodnionym terminie.

    Zamawiający - w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania - nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.

    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wymagać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

    Wykonawca jest związany 30-dniowym terminem obowiązywania oferty. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania modyfikacji do zapytania. O każdej zmianie poinformuje na swojej stronie internetowej, informację o dokonanej modyfikacji przekaże również drogą mailową wszystkim oferentom, którzy złożą ofertę przed jej dokonaniem.

    Forma płatności: przelew na konto wskazane na fakturze lub rachunku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego dokumentu.

Niniejsze zapytanie o cenę nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

Załącznik nr 1 (PDF)