logo czb

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Rudnik poszukuje kandydatów na stanowiska:
Nauczyciel/ka prowadzący/a koło język polski – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a koło język angielski – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a koło przyroda – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a koło matematyka – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a koło język niemiecki – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a koło informatyka – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a koło artystyczno-teatralne – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia wyrównawcze z  języka angielskiego – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia wyrównawcze z  historii – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia wyrównawcze z  matematyki – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia wyrównawcze z  języka niemieckiego – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia z dyslekcji – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia logopedyczne – 1 osoba;
Nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia kompensacyjne – 1 osoba;
w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. “Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy”. Okres realizacji projektu: wrzesień 2014 r. – czerwiec 2015 r.

Więcej…

logo czb

W związku z realizacją przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy projektu pn." Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL Priorytetu IX Działaniu 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poszukiwana jest osoba na stanowisko koordynatora/rki projektu.

Więcej…

galeria

 

 

janek honza 14

Dnia 28 marca br. po raz IV w Szkole Podstawowej nr 4 odbyło się spotkanie w ramach projektu “Janek I Honza potrafią ratować” Euroregionu Silesia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa - PRZEKRACZAMY GRANICE. Spotkały się tu dzieci z Przedszkola nr 10, ZSP z Brzeźnicy, czeskiej szkoły ze Strahovic oraz uczniowie SP nr 4 z Raciborza.

Więcej…

galeria

 

 

janek honza 13

Kolejny rok - kolejny projekt! Tym razem sięgnęliśmy po środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przekraczamy granice oraz budżetu państwa . W projekcie Janek i Honza potrafią ratować uczestniczą Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy, Szkoła Podstawowa nr 4, Przedszkole nr 10 z Raciborza oraz czeskie Strahovice. Projekt ma na celu zaszczepienie w dzieciach chęci niesienia pierwszej pomocy.W wyniku realizacji programu uczeń powinien: znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, wykonywać wszystkie czynności składające się na łańcuch przeżycia, pamiętać numery telefonów służb ratunkowych działających na terenie danego kraju, w prawidłowy sposób przeprowadzać rozmowy z dyspozytorem pogotowia, znać bezpieczne sposoby udzielania pomocy przedmedycznej. Ponadto uczeń powinien mieć ukształtowaną społecznie akceptowaną postawę wyrażającą się w: gotowości niesienia pomocy innym oraz poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych osób.

Więcej…

Więcej artykułów…