logo czb

 galeria

 

u na 5 14

 

Od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy  realizowany jest kolejny projekt "Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

To już trzeci projekt realizowany przez tą placówkę współfinansowany przez EFS. W ramach projektu zainteresowanym uczniom  umożliwiono wzięcie udziału w kółkach zainteresowań oraz zajęciach wyrównawczych. Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej oraz e-learningowej z wykorzystaniem platformy spbrzeznica.e-junior.edu.pl.  Ogólna wartość projektu to 93215,68 zł, a dofinansowanie z EFS to 79233,33 zł.