Wielkanoc

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy informuje,że mając na uwadzę przekazane przez związki zawodowe informacje
- począwszy od 8 kwietnia 2019 roku zaplanowany został na terenie całego kraju, strajk nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół i przedszkoli, który ma objąć również naszą placówkę, czego następstwem może być konieczność odwołania zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Dyrektor zobowiązany jest zapewnić dzieciom w czasie strajku niezbędną opiekę, co najprawdopodobniej możliwe będzie wyłącznie w formie zajęć grupowych zorganizowanych wspólnie dla uczniów wszystkich oddziałów szkolnych i przedszkolnych.

Mając na uwadzę nadzwyczajne okoliczności,Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, na bieżąco monitorować będzie sytuację i podejmować wszelkie możliwe decyzje oraz działania związane z zapewnieniem należytej opieki w trakcie strajku.